2017-18 Statistics_Ranji Trophy_Batting

RANJI TROPHY 2017-18

 

Team Played Against  Odisha Tamil Nadu Madhya Pradesh Baroda Andhra Mumbai  Total Average 100's 50's
Innings 1ST 2ND 1ST 2ND 1ST 2ND 1ST 2ND 1ST 2ND 1ST 2ND -----      
1 Bishal Ghosh 18 --- 0 3 65 3 30 --- 11 32 32 38 232 23.20   1 1
2 Udiyan Bose 104 --- 2 12 14 27 6 --- 36 53 13 34 301 30.10
3 Rajesh Banik 1 --- 17 19 1 29 --- --- --- 67 13.40   0
4 Smit Patel 4 --- 99 35 10 12 158 --- 15 107 18 68 526 65.75  2
5 Yashpal Singh 20 --- 96 11 6 16 90 --- 7 34 33 82 395 49.37
6 Samrat Singha 13 --- --- --- 41 --- 39 4 6 7 110  22.00  0
7 Abhijit Dey 5 --- 0 --- 2 6 --- --- --- 13  3.25  0
8 Gurinder Singh 0 --- 13 --- 57 0 34 --- 81 23 20 1 229 25.44   2
9 Mani Sankar Mura Singh 17 --- 18 --- 0 6 13 --- 81 9 43 0 187 23.37   1
10 Rana Dutta 1 --- 4 --- 0 0 1 --- 13 --- 0 2 21 3.50   0
11 Abhijit Sarkar --- --- 0 --- 32 0 10 --- 13 --- 18 8 81  11.57
12 Ajay Sarkar --- --- --- 0 --- 1 --- 7 4 12 12.00   0
13 Joydeep Bhattacharjee --- 0 --- 3 0 --- --- --- 3 3.00 
14 Rajat Dey --- --- --- 22 --- 0 --- 5 30 5 14.25