2014-15 VIJAY HAZARE (RANJI ONE DAY) Battings

Played at Kolkata, Bengal

  sl             Name Assam Jharkha Odisha Bengal Total out avg 50 100
1 Rakesh Solanki 32 63 22 1 118 4 29.5 1  
2 Nirupam Senchoudhury 50 42 15 0 107 4 26.8 1  
3 Manisankar Murasingh 4 21 28 45 98 4 24.5    
4 Yogesh Takawale 36 10 27 1 74 4 18.5    
5 Udiyan Bose 1 dnp 43 10 54 3 18    
6 Sanjay Majumder 2 dnp 33 2 37 1 37    
7 Rana Datta 16 13 0 dnp 29 3 9.67    
8 Rajib Datta dnp dnp dnp 19 19 1 19    
9 Saurabh Das dnp 6 4 9 19 3 6.33    
10 Bappa Das dnp 1 0 18 19 3 6.33    
11 Abhijit Dey 2 4 5 dnp 11 3 3.67    
12 Rajib Saha 9 0 dnp dnp 9 2 4.5    
13 Subhash Chakraborty 1 dnp dnp 5 6 1 6    
14 Tushar Saha 0 2 0 1 3 4 0.75    
15 Suman Majumder dnp 2 dnp dnp 2 1 2