RANJI TROPHY Batting

Sl no Batting ACA   SSCB   JSCA   Goa   HYCA   APCA   KCA   HPCA   Total out avg 50 100
    I II I II I II I II I II I II I II I II          
1 Bishal Ghosh 6 24 6   76 8 37 47 2 18 6 5 78 82 100 19 514 13 40 3 1
2 Rekesh Solanki 30 40 dnp   67   43   24 85 37 14 8 4 58 2 412 12 34 3  
3 Kaushal Acharjee dnp   83   61   11   55 4 29 18 0 5 28 23 317 11 29 3  
4 Manisankar Murasingh 47 17 30   12   63   44 0 2 13 nit   37 47 312 11 28 1  
5 Abhijit Dey dnp   33   65   49   19 47 0 14 12 30 10 18 297 11 27 1  
6 Rana Datta 0 0 25   28   18   12 38 41 15 21 17 43 28 286 9 32    
7 Rajesh Banik 12 39 93   dnp   nit   0 41 4 3 10 23 5 41 271 11 25 1  
8 Udiyan Bose dnp   3   4   11 41 0 63 15 4 29 0 nit   170 10 17    
9 Yogesh Takawale 0 7 89   24   12 17 11 0 nit           160 7 23 1  
10 Nirupam Senchowdhury 0 0 dnp   dnp   dnp   dnp   1 42 5 72 5 12 137 7 20 1  
11 Tushar Saha 16 8 21   dnp   nit   0 28         nit   73 4 18    
12 Subhrajit Roy 5 12 33   3 4 dnb   nit   nit           57 4 14    
13 Banty Roy                         8 35 dnp   43 2 21.5    
14 Chiranjit Paul                     dnp   4 13 8 11 36 2 18    
15 Saurabh Das                             23 9 32 2 16    
16 Viki Saha 7 0 dnp   11   10   dnp   dnp   dnp   dnp   28 3 9.33    
17 Abhijit Sarkar 4 0 2   0   0   1 14 5 0 1 dnb nit   27 7 3.86    
18 Samrat Singha             dnp   dnp   dnp   dnp   6 11 17 2 8.5    
19 Sanjay Majumder dnp   dnp   dnp   dnp   dnp   0 11 dnp   dnp   11 2 5.5    
20 Subhash Chakraborty             dnp   nit   nit       nit            
21 Subhankar Debnath                     dnp   dnp   dnp