Sl Name O M R W avg eco st/r
1 Tushar Saha 93 15 273 27 10.1 2.94 20.7
2 Rajib Saha ( Sr) 87.5 4 354 24 14.8 4.05 21.9
3 Abhay Negi 79 9 273 23 11.9 3.46 20.6
4 Chiranjit Paul 69.2 7 326 16 20.4 4.71 26
5 Rajib Singh 43.1 3 238 16 14.9 5.52 16.2
6 Dwaipayan Bhattacharjee 92 10 312 16 19.5 3.39 34.5
7 Rajib Saha (Jr) 73.5 8 288 14 20.6 3.92 31.5
8 Kamal Das 86 10 299 13 23 3.48 39.7
9 Abhijit Sarkar 56 6 227 13 17.5 4.05 25.8
10 Kaushik Giri 63.2 4 285 12 23.8 4.51 31.6
11 Nishanta Rai 30.1 2 93 12 7.75 3.09 15.1
12 Saurabh Das 44 7 162 11 14.7 3.68 24
13 Krishna Dhan Nama 77.3 2 406 11 36.9 5.25 42.2
14 Viki Saha 65.3 1 279 10 27.9 4.27 39.2
15 Tapash Mandal 61.1 3 231 10 23.1 3.78 36.7
16 Surajit Khadim 76.1 6 299 9 33.2 3.93 50.7
17 Subhash Chakraborty 75.3 8 291 9 32.3 3.86 50.2
18 Prayag Bhati 54 4 218 8 27.3 4.04 40.5
19 Ashraf Uddin 42 9 166 8 20.8 3.95 31.5
20 Joydeb Deb 67.5 3 375 8 46.9 5.56 50.6
21 Sanjib Saha 62.2 2 289 7 41.3 4.65 53.3
22 Suman Debbarma 52.2 0 283 7 40.4 5.42 44.7
23 Swapan Das 53.2 1 214 6 35.7 4.02 53.2
24 manisankar Murasingh 42 6 140 6 23.3 3.33 42
25 Abhijit Dey 35.4 3 175 6 29.2 4.94 35.4
26 Banty Roy 32 3 164 6 27.3 5.13 32
27 Ajay Sarkar 38.1 8 127 6 21.2 3.33 38.1
28 Sanjay Majumder 76 5 397 6 66.2 5.22 76
29 Harshal A Merchant 39.1 3 132 6 22 3.38 39.1
30 Suman Majumder 27.2 1 144 5 28.8 5.29 32.6
31 Kaushal Acharjee 39 4 171 5 34.2 4.38 46.8
32 Abhijit Chakraborty 50 1 208 5 41.6 4.16 60
33 Pravin K Sagar 40.3 4 155 5 31 3.85 48.4
34 Nabajyoti Debnath 27 0 129 5 25.8 4.78 32.4
35 Hersh Tank 52 8 241 5 48.2 4.63 62.4