A_Div_Batting_Performance

A Div Batting Performance

  Batting Performance   Group league         Super                
Sl Name I II III IV V VI VII   I II I II I II Total out avg 50 100
1 Rajat Dey 59 95 0 4 70 80 18   50   94   1 1 472 10 47.2 6  
2 Mithan Debbarma 29 4 32 11 38 18 54   0 4 91 33 34   348 11 31.6 2  
3 Kishor Das 44 67 35 54 61 25 43   6 8 0 0 0 4 347 11 31.5 3  
4 Chetan Phondekar 34 13 4 21 136 0 6   24 16 13 3 1 23 294 12 24.5   1
5 Arjun Debbarma 75 42 10   0 46   34 73 10 0 0   290 10 29 2  
6 Ravi Srivastav 30 14 80 16 21 0 7   9 7 57 2 24 14 281 13 21.6 2  
7 Aditya kaushik 0 25 1 86 10 23 17   12   21   50 32 277 11 25.2 2  
8 Dipayan Debbarma 13 76 31 0 21 58 28   13   0   19 8 267 10 26.7 2  
9 Chinmay Debnath 13 13   62 29 15 0   0 42 22 20 7 22 245 12 20.4 1  
10 Subarna Das 12 2 40 11 0 79 26   20   20   9 10 229 10 22.9 1  
11 Bikram Debnath 35 39 23 8   10 11   79   5   14 1 225 8 28.1 1  
12 Krishna Kamal Acharjee 9 77 28 25 22 8     10 1 9 24 10 0 223 11 20.3 1  
13 Shyam Shakil Gan 0 4 0 48 68 89 12               221 7 31.6 2  
14 Samrat Tripura 1 14 4 5     57   18 23 31 17 5 38 213 10 21.3 1  
15 Sunny Bhowmik 0 40 22 2   25 34   2 30 35 14 0 0 204 11 18.5    
16 Sujit Debnath 33 19 62   46 20 17               197 6 32.8 1  
17 Riman Saha 47 10 5 65 28 34 4       3       196 6 32.7 1  
18 Niloyjyoti Saha dnb 40 39 23 13   6   0   11   61   193 7 27.6 1  
19 Shyamal Roybarman 44 33 53 0 13 9 28               180 7 25.7 1  
20 Rahul Dey 18 23 36 19 14 23 43               176 6 29.3    
21 Rahul Ch Saha dnb 26 4 4 0   34   76   22   3 5 174 9 19.3 1  
22 Laxman Paul 1   11 35   37 1   0 27 26 0 19   157 9 17.4    
23 Vipin Sharma 4 74 53 11 12 2 0               156 5 31.2 2  
24 Kritidipta Das         66 15 49   9   4   8 0 151 6 25.2 1  
25 Debaprasad Sinha 20 1   49 72 2 5               149 5 29.8 1  
26 Joykishan Saha 26 0 20   0 90               136 4 34 1  
27 Dharmendra Singh   1 36 13 17 40   3   21       131 7 18.7    
28 Indrajit Paul 13 18 18 2 43 9 28               131 7 18.7    
29 Nishikanta Debnath dnb 6 5 19 9   0   10   41   37   127 7 18.1    
30 Tapash Mandal 8   8 18     7   0 21 18 20 27   127 8 15.9    
31 Parag Debnath 6 1 1 39 0   12   8   45   0 12 124 10 12.4    
32 Joydeep Bhattacharjee 13 18 7 45 3   32               118 5 23.6    
33 Sukanta Nama 29 0         6   14 0 9 4 55   117 8 14.6 1  
34 Pallab Das 34 17 1 0 19 33 9               113 7 16.1    
35 Ayanava Dey 17 7 7 28 20 0 32               111 7 15.9    
36 Riaz Uddin 2 0 43 6 31 13 14               109 7 15.6    
37 Badal Das       11 30       13 24 0 3 17 7 105 6 17.5    
38 Sukanta Biswas         11     0 43 27 0 23   104 5 20.8