BCCI Panel Umpire (Level -I)

Mr. Prasanta Chakrabory

Mr. Sontosh Das

Mr. Debasish Dutta

 2009

 2009

 2009

     

Mr. Rajesh Banik

Mr. Shyamal Sarkar

Mr. Farukul Islam

2009

2009

2009

     

Mr. Sanjib Paul

Mr. Narayan Mitra

Mr. Sankar Paul

2009

2009

2011


 
Mr. Tinku Dey  Mr. Susanta Pal  
2016 2016