ADVISORY SENIOR SELECTION COMMITTEE 

1. Shri. Sanjib Paul CHAIRMAN
2. Shri. Jayanta Dey CONVENOR
3. Shri. Alak Saha Member
4. Shri. Partha Sarathi Bhowmik Member
5. Shri. Debabrata Bhattacharjee Member