CONSTITUTION AMENDMENT COMMITTEE

 

Kamal Saha                                   Chairman

Ashish Kr. Bhowmik                        Convenor

Sakti Bhattacharjee

Subrata Datta Choudhury

Swapan Nath

Niharendu Majumder

Pankaj Bhattacharjee

Subhasish Kar Bhowmik

Kiran Kanti Roy

Ramabrata Sen